[table id=1 /]

Ghi rõ nội dung chuyển khoản theo cấu trúc:

 Tên, Số di động, Email, Dịch vụ thanh toán

Ví dụ: Ta Hai Hung, 091xxxxxxxx, tahaihun1992@gmail.com, TT phí thuê robot 

[table id=3 /]